Dorpsbelang

Secretariaat Dorpsbelang Wierum

  • P.a. Pastorijstrjitte 6
  • 9141 VC  Wierum
  • E-mail;  dorpsbelangwierum@hotmail.com

Wat doet de Vereniging voor Dorpsbelang:
De Vereniging voor Dorpsbelangen onderhoudt de contacten tussen de bewoners van Wierum en de lokale overheid zoals de gemeente, maar ook de gemeentelijke politiek. Jaarlijks belegt de vereniging een algemene ledenvergadering waarin verantwoording wordt afgelegd aan de leden/bewoners van Wierum. Leden zijn zij die in Wierum woonachtig zijn en jaarlijks contributie betalen. Ook telt de vereniging donateurs. Dit zijn voornamelijk oud-Wierumers en eigenaren van de vele recreatiewoningen in Wierum..

Waarom lid worden?
Leefbaarheid, gezelligheid, en sociale samenhang in uw dorp: wie wil dat niet.  Alleen deze zaken kosten geld, daarom vragen wij u lid te worden. Bovendien krijgt u dan ook de dorpskrant ”De Fûke”. Lid worden? wij horen het graag van u.
Het lidmaatschap bedraagt € 10,00 per jaar.

Contributie kan worden overgemaakt op het rekeningnummer van Dorpsbelang;
NL62 RABO 0362 2530 05.

Buiten het onderhouden van de contacten, organiseert de vereniging ook diverse activiteiten voor de bewoners.
Op het sportveld staat het  ”hokje” hiervan voert Dorpsbelang  de exploitatie uit. De bezetting van het hokje wordt door vrijwilligers ingevuld.

Het bestuur vergadert gemiddeld iedere maand en is dan te vinden in de bibliotheek welke is gevestigd in dorpshuis de Pipenâle. Bewoners kunnen tijdens deze bestuursvergaderingen het eerste half uur vrij binnen komen lopen en punten aan de orde stellen. De exacte datum vindt u in de agenda.

Verder geeft de vereniging gemiddeld drie keer per jaar dorpskrant de “Fuke” uit. Ook is het beheer van deze website een taak.

Het bestuur bestaat uit:

Voornaam Achternaam Tel. Thuis E-mail
Pieter Fedde van de Zee 0519-589685 pfz2@outlook.com
Doetie (Secretaris) Prins
Baukje (Penningmeester) Sijens 0519-589852 r.sijens@knid.nl
Theo Posthumus 0610654401 th.posthumus@planet.nl
Jetze(bestuurslid) Ploeg